ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สินยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ

สถานที่ติดต่อ

กลุ่มงานการเงิน, กลุ่มงานบัญชี ชั้น 2 ห้อง 205 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

กลุ่มงานพัสดุ ชั้น G อาคารสํานักงานอธิการบดี