ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

   กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนงานระดับกอง ใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานยานพาหนะ โดยเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ยกเลิกการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ กําหนดให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒๕ ส่วนงาน โดยมีกองคลังและทรัพย์สิน แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี และ กลุ่มงานพัสดุ

          เดิมกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแยกฝ่ายงานจาก กองกลาง คือ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และเพิ่ม ฝ่ายงานใหม่ คือ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล และฝ่ายสวัสดิการ มาตั้งเป็นส่วนงานใหม่ระดับ กองเรียกว่า “กองคลังและทรัพย์สิน” ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีการแบ่ง ส่วนงานภายในระดับฝ่ายของ กองคลังและทรัพย์สิน ออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายสวัสดิการ

          พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดให้ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมงาน ๕ กลุ่มงาน ประกอบด้วย  ๑. กลุ่มงานการเงิน  ๒. กลุ่มงานบัญชี ๓. กลุ่มงานพัสดุ ๔. กลุ่มงานอาคารสถานที่ ๕. กลุ่มงานยานพาหนะ

          พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดให้ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมงาน ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย      ๑. กลุ่มงานการเงิน ๒. กลุ่มงานบัญชี ๓. กลุ่มงานพัสดุ

          กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

          ๑. กลุ่มงานการเงิน ปฏิบัติงานรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทเงินให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดเก็บรักษาเงินตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริหาร จัดการการเงินเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๒. กลุ่มงานบัญชี ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุง บัญชี การปิดบัญชี ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานงบการเงินรวม ของสถาบัน เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๓. กลุ่มงานพัสดุ ปฏิบัติงานจัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจําหน่ายพัสดุ ให้ เป็นไปตามระเบียบ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา

การบริการคืองานของเราในการพัฒนาบริหารงานมุ่งสู่ความสำเร็จ

ปณิธาน

เป็นแหล่งรวมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองคลังและทรัพย์สิน เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อ การบริการและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

กองคลังและทรัพย์สิน สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วน ร่วม สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้วยความถูกต้องและตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 

มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ นํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการ ด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส