คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

ประธานกรรมการ

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ

พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ

รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวารี เชื้อปรุง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนงลักษณ์ ไซยเสโน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกิ่งกาญจน์ เตวิทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ